บริษัท แอ็ลไลแอ็นซ์ เทคโนโลยี จำกัด

02-1173465/02-1173467
Sales@atech.co.th/service@atech.co.th

คุณทราบหรือไม่ ???  “ทำไมเราจะต้องบันทึกผล การทำงานของเครื่องตรวจจับโลหะ

ปัจจุบันในอุตสาหกรรมอาหารมีการแข่งขันในหลายด้าน โดยเฉพาะเรื่องคุณภาพสินค้าให้สูงขึ้น ซึ่งผู้ผลิตอาหารจำนวนมากก็ได้ นำหลักการของ HACCP ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล มาใช้เป็นมาตรการควบคุมคุณภาพสินค้าในกระบวนการผลิต เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ และปลอดภัยต่อผู้บริโภค

จากที่เราทราบกันดีในหลักปฏิบัติของระบบ  HACCP  มีด้วยกัน  7   ประการ เรามักจะไม่เข้มงวดในหลักปฏิบัติในขั้นตอนที่  7  ซึ่งกล่าวถึง   “ กำหนดมาตรการการจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับวิธีปฏิบัติและบันทึกข้อมูลต่างๆ  ที่เหมาะสมตามหลักการเหล่านี้  และการประยุกต์ใช้  ” เราจะสังเกตได้ว่า  เมื่อผู้ผลิตอาหารพบปัญหาในเรื่องการร้องเรียนเกี่ยวกับการปลอมปนของโลหะไปกับสินค้า   ผู้ผลิตหลายรายจะเริ่มเกิดความสงสัยในประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องตรวจจับโลหะเป็นอันดับต้นๆ   เมื่อได้ทำการตรวจ -สอบประสิทธิภาพเครื่องตรวจจับโลหะเพื่อยืนยันอีกครั้ง ก็ปรากฏว่าการทำงานของเครื่องปกติดีทุกอย่าง  ทำให้เกิดคำถามตามมาว่า ทำไมถึงยังมีโลหะปลอมปนไปกับสินค้า  ซึ่งหลักปฏิบัติของระบบ  HACCP  ในขั้นตอนที่ 7 จะสามารถป้องกันปัญหาเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี  ถ้าหากผู้ผลิตมีการตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องเป็นประจำก่อนและหลังการปฎิบัติงาน บันทึกการปรับตั้งเครื่อง และมีการบันทึกการคัดแยกสินค้าอย่างเป็นระบบ ให้มีความน่าเชื่อถือได้ ว่าจะไม่เกิดความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลต่างๆ

ปัจจุบันเทคโนโลยีเครื่องตรวจจับโลหะได้มีการพัฒนาในเรื่องความสามารถตรวจจับโลหะขนาดเล็กได้ มีการพัฒนาซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์ให้ผู้ใช้งาน สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น  สามารถบันทึกข้อมูลต่างๆได้ภายในเครื่อง และสามารถถ่ายโอนข้อมูลส่งใน Flash drive ผ่าน USB Port  ข้อมูลต่างๆ จะถูกบันทึกในรูปแบบไฟล์เอกสาร  เพื่อรองรับกับระบบ  HACCP  อย่างเต็มรูปแบบได้อีกด้วย อย่างเช่น

– สามารถบันทึกข้อมูลการตรวจพบโลหะ (Contaminate Log)  

– สามารถบันทึกตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่อง (Performance verification system log)

– สามารถบันทึกการปรับตั้งค่าเครื่อง (Event log)

– สามารถบันทึกการเข้ารหัส (Access log) 

– สามารถบันทึกการผิดพลาดของเครื่อง (Error log)

– สามารถบันทึกการทำงานในแบบ Batch (Batch log)