บริษัท แอ็ลไลแอ็นซ์ เทคโนโลยี จำกัด

02-1173465/02-1173467
Sales@atech.co.th/service@atech.co.th

ภาพบรรยากาศในงาน “ Qualification of Pharmaceutical Systems and Equipment 2019

วันที่ 20-21 AUG 2019 จัดขึ้นโดยสมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย) ได้มีการจัดอบรมสัมมานาเชิงวิชาการให้กับ เภสัชกร ตลอดจน ผู้บริหาร ประกันคุณภาพ ควบคุมคุณภาพ ผลิต วิศวกรรม ผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพ / GMP ผู้ส่งมอบหรือผู้จัดจำหน่ายเครื่องมือและระบบสนับสนุนในการผลิตยา และผู้สนใจทั่วไป เพราะเร่งเห็นถึงความสำคัญของ อุตสาหกรรมยา เพื่อให้ทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนปัจจุบัน การตรวจรับรองเครื่องมือและระบบสนับสนุนในการผลิตยา และแก้ไขเพิ่มเติมในการผลิตยาแผนโบราณ ให้เข้าใจและสามารถนำหลักการของการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านคุณภาพ รวมไปถึงข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องมือ ที่ใช้ในการผลิตยา และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องได้ ทั้งนี้ทางบริษัท Alliance Technology ได้มีการเข้าร่วมการจัดกิจกรรมครั้งนี้โดยนำเครื่อง IQ4 LOCK-PH Pharmaceutical -Metal Detection และ สินค้า Prohaccp เข้าร่วมจัดแสดงในงานครั้งนี้ด้วย ทางบ. แอ็ลไลแอ็นซ์ เทคโนโลยี จำกัด ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมสัมมนาและเข้าร่วมชมสินค้ากิจกรรมต่าง ๆของเราทุกท่านที่ให้ความสนใจ แล้วเราจะมาพบกันใหม่ในงานสัมมนาครั้งต่อไปค่ะ

ภาพบรรยากาศในงาน “ Qualification of Pharmaceutical Systems and Equipment “
@ โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ วันที่ 20-21 AUG 2019