บริษัท แอ็ลไลแอ็นซ์ เทคโนโลยี จำกัด

02-1173465/02-1173467
Sales@atech.co.th/service@atech.co.th

ความเร็วหรือการลดเวลาในแต่ละขั้นตอนการผลิต เป็นตัวชี้วัดถึงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร อย่างไรก็ตามผู้ผลิตหลายราย ไม่สามารถเพิ่มความเร็ว หรือลดเวลาในกระบวนการผลิตได้ เนื่องจากความซับซ้อนในขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพสินค้า

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงงานแปรรูปเนื้อหมู ซึ่งจำเป็นต้องมีการตรวจสอบเข็มฉีดยาในเนื้อหมูทุกชิ้นส่วน ผู้ผลิตส่วนใหญ่มักใช้เครื่องตรวจจับโลหะที่ต้องอาศัยความสม่ำเสมอของปริมาณน้ำในเนื้อหมู ซึ่งเป็นเรื่องยากในการควบคุมปริมาณน้ำให้อยู่ในระดับคงที่ จึงอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการตรวจจับโลหะโดยตรง และทำให้การตรวจสอบสิ่งปลอมปนเกิดความล่าช้า จนกลายเป็นคอขวดในกระบวนการผลิต รวมถึงส่งผลต่อความมั่นใจในประสิทธิภาพการตรวจจับโลหะของเครื่องอีกด้วย

ผู้ผลิตสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ด้วยการใช้เครื่องเอกซเรย์ที่มีเทคโนโลยีทันสมัย ซึ่งใช้หลักการตรวจสอบความหนาแน่นในการคัดแยกสิ่งปลอมปนออกจากกระบวนการผลิต เครื่องเอกซเรย์นี้สามารถตรวจสอบเนื้อหมูที่บรรจุอยู่ในถุงขนาดใหญ่น้ำหนัก 17 กิโลกรัม ที่มีเข็มฉีดยาขนาดเล็กจึงช่วยประหยัดเวลา และลดต้นทุนในการผลิตได้อย่างมาก โดยโครงสร้างของเครื่องผ่านการออกแบบมาเพื่อรองรับกับการใช้งานในอุตสาหกรรมอาหารที่มีสภาพแวดล้อมที่ต้องล้างทำความสะอาดเป็นประจำ (IP66) หรือมีพื้นที่เปียกแฉะได้เป็นอย่างดี

สำหรับโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ ที่ได้รับรองมาตรฐานระบบ HACCP ผู้ผลิตส่วนใหญ่ มักพบปัญหาการตรวจสอบโลหะในเนื้อไก่ตัดแต่ง ด้วยเครื่องตรวจจับโลหะก่อนส่งมอบไปยังลูกค้า ทั้งในด้านประสิทธิภาพการตรวจจับโลหะของเครื่องมือที่มีขนาดใหญ่สำหรับกลุ่มสินค้าแช่เย็น (Chilled) ที่มีปริมาณน้ำมากและไม่คงที่ รวมถึงยังเกิดความล่าช้าในการปรับตั้งค่าเครื่องให้เหมาะสมกับสินค้าแต่ละชนิดในแต่ละวัน ซึ่งจำเป็ฯต้องใช้ผู้ปฎิบัติงานที่มีความชำนาญ ด้วยเหตุนี้ ผู้ผลิตบางรายจึงเริ่มหันมาพิจารณานำเครื่องเอกซเรย์มาใช้แทนเครื่องตรวจจับโลหะ สำหรับกลุ่มสินค้าแช่เย็นมากขึ้น เนื่องจากสามารถตรวจจับโลหะขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหลักการทำงานของเครื่องเอกซเรย์จะพิจารณาจากความหนาแน่นของสินค้า แตกต่างจากเครื่องตรววจับโลหะที่พิจารณาปริมาณความชื้นในสินค้าที่ควบคุมยากสำหรับเนื้อไก่สด นอกจากนี้ยังสามารถตรวจจับสิ่งปลอมปนประเภทอื่นๆ เช่น แก้ว หิน พลาสติกแข็ง และกระดูกแข็ง ได้อีกด้วย รวมถึงสามารถแก้ปัญหาด้านความล่าช้าในกระบวนการผลิตสินค้าที่ต้องบรรจุ 10 กิโลกรัม ได้อย่างดี

จะเห็นได้ว่า เทคโนโลยีเครื่องเอกซเรย์สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบสิ่งปลอมปนในกระบวนการผลิตสินค้า ทั้งในด้านความเร็วและคุณภาพของสินค้าไปพร้อมกัน นอกเหนือจากการออกแบบตัวเครื่องให้เหมาะสมสำหรับกระบวนการผลิตอาหาร ที่ต้องล้างทำความสะอาดเครื่องจักรเป็นประจำในพื้นที่เปียกน้ำ หรือมีความชื้นสูง แล้วยังมีโปรแกรมที่สามารถใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน และมีการบันทึกข้อมูลการใช้งานต่างๆอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อเป็นการยืนยันระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล