บริษัท แอ็ลไลแอ็นซ์ เทคโนโลยี จำกัด

02-1173465/02-1173467
Sales@atech.co.th/service@atech.co.th

คุณเคยสงสัยไหมนำเครื่องตรวจจับโลหะมาใช้ตรวจสอบสินค้าในกระบวนการผลิตแล้ว แต่ก็ยังพบโลหะปลอมปนไปกับสินค้าอีก” ??

การเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกสินค้าของเครื่องตรวจจับโลหะ”

ปัจจุบันนั้น เครื่องตรวจจับโลหะ ได้ถูกใช้งานกันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอาหาร, อุตสาหกรรมยา เป็นต้น ซึ่งเครื่องตรวจจับโลหะ ที่ใช้งานกันนั้น เมื่อมีการตรวจพบโลหะ ก็จะมีวิธีการคัดแยกสินค้า ที่มีโลหะปลอมปน หลักๆอยู่ 2 ระบบ ที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน ได้แก่

1.ระบบสายพานหยุดและมีไฟ หรือ เสียงร้องเตือน (Belt stop and Alarm) เมื่อเครื่องตรวจพบโลหะ เครื่องจะส่งสัญญาณให้สายพานลำเลียงหยุด และ มีไฟ และเสียงร้องเตือน ผู้ปฏิบัติงานก็จะเป็นผู้คัดแยกสินค้าที่ปนเปื้อนออกไป เหมาะกับกระบวนการผลิตแบบ Manual ที่ใช้พนักงานเป็นคนป้อนสินค้าเข้าเครื่อง แต่ก็มีข้อควรระวังในกรณีที่หากมีสินต้ามากกว่า 1 ชิ้นบนสายพาน ผู้ใช้งานอาจจะคัดแยกสินค้าผิดได้

2.ระบบคัดแยกอัตโนมัติ (Automatic Rejection) เมื่อเครื่องตรวจพบโลหะเครื่องจะส่งสัญญาณให้ชุดคัดแยก อัตโนมัติ คัดแยกสินค้าที่มีการปลอมปนโลหะ ออกจากกระบวนการผลิตทันที โดยที่กระบวนการผลิตไม่หยุดชะงัก เหมาะกับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ การผลิตสินค้าจะมีความต่อเนื่อง และสามารถคัดแยกสินค้าไม่ผิดพลาดข้อควรระวังของระบบนี้ ก็จะเป็นเรื่องการปรับตั้งค่าเวลาในการคัดแยกสินค้าให้แม่นยำ ให้กับสินค้าแต่ละขนาด

อย่างไรก็ตามต่อให้มีระบบการคัดแยกทั้ง 2 แบบ ที่กล่าวข้างต้นแล้ว ก็ยังพบปัญหาว่า ยังคงมีสินค้าที่ปนเปื้อนหลุดรอดออกไปยังผู้บริโภคอยู่เป็นประจำ ทั้งนี้เกิดจากระบบการคัดแยกที่ผิดพลาด จากผู้ใช้งานเองหรือความผิดพลาดของอุปกรณ์คัดแยกต่างๆ ดังนั้นเพื่อป้องกันความผิดพลาด ในการคัดแยกที่จะเกิดขึ้น เครื่องตรวจจับโลหะ ได้มีการพัฒนาโปรแกรมการยืนยันการคัดแยกสินค้า ( Reject confirmation unit ] เพื่อสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงาน และยังรองรับระบบมาตรฐาน HACCP และ BRC อีกด้วย

เครื่องตรวจจับโลหะ ต้องสามารถยืนยันการคัดแยกได้ ( Reject Confirmation ) ระบบนี้เป็นระบบที่ช่วยยืนยันได้ว่า สินค้าที่มีโลหะปลอมปนอยู่นั้น ได้ถูกคัดแยกออกไปจากสาย การผลิตจริงๆ หากเกิดความผิดพลาดของระบบคัดแยกอัตโนมัติ เครื่องตรวจจับโลหะจะสั่งงานให้สายพานลำเลียงหยุดการทำงาน และข้อ ความขึ้นเตือนที่หน้าจอ

กรณีที่ผู้ใช้งานจะนำสินค้าที่มีโลหะปลอมปนออกจากถังคัดแยก ผู้ใช้งานที่รู้รหัสเท่านั้นที่จะสามารถปลดล็อคถังคัดแยกผ่านโปรแกรม เพื่อเป็นการป้องกันสินค้าที่คัดแยกแล้ว ปนกับเข้าไปในสายการผลิตอีก หากถังคัดแยกมีสินค้ามากเกินไปโปรแกรมจะทำการแจ้งเตือนผู้ใช้งานให้มานำสินค้าออกจากถัง(Bin full)

จะเห็นว่าด้วยระบบข้างต้นที่กล่าวมา จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ การคัดแยกของเครื่องตรวจจับโลหะ ให้เพิ่มขึ้นได้ อีกทั้งยังสามารถสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่ควบคุมระบบคุณภาพได้เป็นอย่างดี